جديد
جديد
جديد
جديد
20,000 تومان

تصمیماتی بهتر در خصوص سلامت، دارایی و شادمانی

جديد
جديد
20,000 تومان

خرید راهبردی خدمات سلامت یکی از موضوعات کلیدی در توسعۀ بخش سلامت است؛ به طوری که نه تنها بر نوع، میزان، نحوۀ پوشش خدمات و توزیع منابع در بخش‌های دولتی و خصوصی مؤثر است، بلکه می‌تواند بر تنظیم و توزیع درآمد بین پزشکان و مؤسسات درمانی نیز اثر داشته باشد. علاوه ‌بر این، می‌تواند بر پرداخت از جیب بیماران و دسترسی مالی و عدالت در سلامت تأثیر مستقیم بگذارد. امید است که این مجموعه بتواند در گشودن گرهی از گره‌های نظام سلامت کشور، به ویژه در حوزۀ تأمین مالی، مفید واقع گردد.نویسندگان: سید مصطفی حکیم زاده-...

جديد
12,000 تومان

کتاب تأمین مالی خرد و توانمندسازی زنان یکی از حیاتی ترین مسائل اجتماعی اقتصادی توانمندسازی زنان در هندوستان امروزی را بررسی می کند؛ بر قدرت تأمین مالی خرد و نقش آن در مسئلۀ توانمندسازی عملی زنان تأکید می کند، و فراتراز آن به حقوق زنان نیز می پردازد.مشخصۀ مغتنم این کتاب آن است که مؤلفان زحمت فراوانی متحمل شده اند تا گسترۀ مسئلۀ تأمین مالی خرد و توانمندسازی زنان را تحلیل کنند و تا آنجا پیش رفته اند که کل ساختار تأمین مالی خرد را با توضیحات نظری و آماری شرح داده اند....

18,000 تومان

این اثر زندگی نامۀ تعدادی از مردان است که به ظاهر اهمیت چندانی نداشته اند، اما در حقیقت آنان کسانی بودند که روح و اندیشۀ انسان های جامعه را در اختیار گرفتند و قدرتی بیش از شمشیر و اقتدار سلطنت داشتند.بزرگان اقتصاد گروه کوچکی هستند که دنیا را اراده می کنند؛ اقتصاددانانی که فقط به نوشتن متن های اقتصادی پرداخته اند از آنان نیستند.این کتاب شرح اندیشۀ مردان شگفت آوری است که در ظاهر بر آن نبودند تا دنیایی تازه بنا کنند، اما اندیشۀ آنان تأثیر ژرفی در حرکت آیندۀ جوامع بشری داشته است....

جديد
جديد
20,000 تومان

هرکس که در تمدن جدید اروپایی پرورش یافته و به مطالعۀ مسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد ناگزیر و به حق با این سؤال رو به رو می شود: پیدایش آن پدیده هایی از تمدن را که در غرب، و فقط در غرب، خط سیری تکاملی با اهمیت اعتباری جهان شمول ــ لا اقل به زعم ما ــ پیموده اند باید به کدام ترکیب از موقعیت ها نسبت داد؟                                                    &n...

نمایش 1 تا 16 از 17 (2 صفحه)