13,000 تومان

45,000 تومان

با نگاهی به بنیان های نمایش در هند

جديد
جديد
جديد
16,000 تومان

جديد
16,000 تومان

در اين کتاب کوشيده است اطلاعات کليو جزيي مناسبي در مورد ايده‌هاي علمي در اختيار هنرمندان بگذارد و بتواند آن‌ها را به خلق آثارهنري پيچيده‌تر و چالشي‌تري تشويق کند.از سويي، کتاب دربردارندة اين ايدة کلي است کهتفکر انتزاعي، تجسمات و روايت‌هايآن نقشي مهم در خلق مفاهيمي واضح و علمي از دنيا بازي مي‌کند، و در روش زندگي ما تأثير خواهد نهاد....

نمایش 1 تا 16 از 56 (4 صفحه)