هدا گابلر (ادبیات کلاسیک جهان) چ3 شمیز

نمایش
نامه هدا گالبر در چهارده پرده تنظیم شده است که در آن برخی از صفات  انسانی به تبلیغ ترین وجهی جچلوه  کرده 
است
 و خواننده  را متاثر می کند .  ابن اثر قدرت ایبسن را در صورتگری چهره های
زشت و کریه ، نامزدمی ها و خوی های 
ناپسند
 بشری به خوبی نشان میدهد ...