دو نمایشنامه راهزنان و توطئه فیسکو (ادبیات کلاسیک جهان) چ2 شمیز

نمایش نامه «راهزنان» اولین نمایش نامه فریدریش شیلر است. این اثر سر گذشت غم انگیزه جوان دل شکسته ای است که نیرنگ برادر او را از محبت پدر محروم می کند وچون همه جا با جور و بیداد رو به رو می شود، از خانواده خویش می گسلد و بر  ضد اجتماع  سر به طغیان بر می دارد و به دامان زندگی عیاری و راهزنی پناه می برد. او پس از کیفر دادن برادر از کرده خویش پشیمان می شود  و دوباره به قوانین اجتماع گردن می نهد. موضوع «توطئه فیسکو» هم  رقابت چندین ساله دو خانواده زورمند برای رسیدن به قدرت است. در این نمایش نامه  سخن از دسیسه ماهرانه ای است که خاندان نیرومندی را از تخت قدرت فرو می کشد و به بیداد گری های آنان پایان می بخشد.