اما فردیناند این کار و نکرد (پرنده آبی) چ3 شمیز وزیری

داستان
اما فردیناند این کار را نکرد  که طی
جنگهای داخلی اسپانیا
نوشته شده است  قدرت سیاسی یک کتاب
تصویری را به نمایش
میگذارد و پیام آور صلح برای مخاطب کم سال خویش است.