برای هر چیز آماده ام (پرنده آبی) چ1 شمیز خشتی

راکن
از رفتن به گردش می ترسد. آیا خانوم اردک می تواند ترسش را از بین ببرد؟