زن سی ساله (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 250000 ریال

زن
سی ساله سرگذشت دردناک زنی است که زندگی زنا شویی کامش را بر نمی آورد و پس از و
سوسه های بسیار سر انجام به عشقی گناه آلود تن می سپارد وبه کودکی که حاصل عشق
اوست بیش از دختر مشروع خویش مهر می ورزد دختر که از راز او آگاه است کودک رابه
امواج خروشان رود خانه ای در می غلتاند وخود به خشم از دامن مادر به آغوش گرم
جوانی که چون او دستش به خون آغشته است می گریزد ودر کنار او تا پایان عمر زندگی
می کند در پایان داستان حوادث هیجان انگیزی روی می دهد و زن سی ساله از حیث
مطالعه ی دقیق عواطف آدمی وبه خصوص از جهت تحلیل خواهش ها خواهش های زنان در
شمار مهم ترین و مشهورترین  داستان های
بالزاک است