خانه عروسک و اشباح (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 200،000 ریال

نمایش
نامه های خانه عروسک و اشباح از آثار مهم نمایشی هنریک ایبسن است. در خانه عروسک
مسئله مهم و مورد توجه وی حقوق فردی است که در این اثر به درستی بررسی شده استو
ایبسن در نمایش نامه اشباح نیز مسئله میراث اجدادی و تاثیر آن را در افراد بررسی
می کند