زنان کوچک (ادبیات کلاسیک جهان) چ8 شمیز رقعی 300000 ریال

از
اینکه می دیدم جو و مگ پیراهن هایی از پوپلین فندقی می پوشند تا به مجلسی بروند
که تمام بچه های دیگر لباس ابریشمی به تن داشتند، به هیجان می آمدم. به آن ها
نیز مثل من آموخته بودند که فرهنگ و اخلاق بر ثروت برتری دارد... .
                                                                                                             
سیمون دوبوآر