شاهزاده خانم بابل و پنج داستان دیگر (ادبیات کلاسیک جهان) چ5 شمیز

این
کتاب شامل شش داستان  از آموزنده ترین
داستان های ولتر است:
سفرنامۀ اسکار مانتادو داستان جوانی است که در جست و جوی حقیقت گرد جهان می
گردد؛ در داستان سپید و سیاه، ولتر مسئلۀ سرنوشت، جبر و تفویض را به میان می کشد؛
در ژانو و کولن، با شوخی های لطیف و کنایه آمیز، تازه به دوران رسیده ها را به
استهزا می گیرد؛ و در گاو سفید، از مسخ شدن بخت النصر و عقاید سخیف کشیشان بی
مایه سخن می گوید؛ در داستان شاهزاده خانم بابل، نویسنده به ماجرای یک دلداگی می
پردازد و در داستان میکرومگاس ، زمین را از دریچه چشم یکی از ساکنان ستارۀ شعرای
یمانی می نگرد و به کوچکی گرفتاری های مردم زمین می خندد.