گرسنه (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 300000 ریال

نام
این کتاب خود بهترین معرف ان جوانی پاکباز و بلند نظر در شهری بزرگ میان مردمی
بی اعتنا سرگردان و با فقر و گرسنگی می کشد ودرجست و جوی کار می دود ولی به هر
که  روی می اورد جز بی اعتنایی و خشونت
چیزی نمی بییند جذبه و لطف کتاب در این است که 
این داستان  شاید بی کم و کاست
شرح حال خود نویسنده است در طول کتاب شدیدترین عواطف بشری به بهترین وجه تشریح
شده است
گرسنه باب جدیدی در هنر داستان نویسی نروژ گشوده و در خارج از این کشور نیز
شهرت بسیاری یافته است..