گرگ دریا (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 450000ریال

دغدغه
اصلی جک لندن در نگارش گرگ  دریا افشای
ستم صاحبان قدرت بهره کشی  ناعادلانه از
انسان ها بود
(( زور مندان ناتوان را می خورند که نیروی خود را حفظ کنند ، خوشبخت ها پیش از
همه می بلعند و بیش ازهمه حرکت می کنند .))