مکالمات (ادبیات کلاسیک جهان) چ10 شمیز رقعی

کتاب
مکالمات یا سخنان برگزیده کنفوسیوس مشهورترین اثری است که به پیشوا و رهبر
اخلاقی نامدار چین منسوب است کنفوسیوس، چنان که از کتاب مکالمات برمیاید، در
دورهای میزیست که فضایل اخلاقی نقصان گرفته و تشیوه پسندید حکومت متروک مانده و
فساد و تباهی در کار جامعه رخنه کرده بود وی با روشی روشن و اندیشهای استوار به
تجدید حیات اخلاقی و احیای تمدن و فرهنگ باستانی کشور خود کمر بست. نخنان کوتاه
و شیوای کنفوسیوس، که حاکی از شوق اصلاح و شور خدمت ایضه مراهی را نشان می دهد
که به گمان وی مردان شریف و آزاده باید در ستیزه با فساد پیش بگیرند. سخنان
کنفوسیوس ، پس از قرن ها، امروز نیز برای کسانی که در پی اصلاح امور جامماند
راهنمایی گرانبهاست..
مرحوم کاظم زاده ایرانشهر مکالمات کنفوسیوس را برحسب موضوع موتی ساخته و در
جامعه اثری دلپذیر به فارسی درآورده است.