فلسفه هنر اسلامی شمیزچ 2

فلسفه
هنر یا از توجه و و کنکاش  نظری فیلسوفان
یک فرهنگ به هنر حاصل می شود
 یا از رویکرد مستقل برخی محققان و
هنرمندان در تبیین  واقعیتی موجود به نام
هنر
 از گروه اول می توان اخلاتون،  ارسطو، 
کانت و هیدگر را مثال آورد
 و از گروه دوم آلبرتی  سلام[، داوینچی ،کوچه جورج و دیکی و دیگران

 این مجموعه شامل 15 مقاله مندرج در
نشریه  علمی پژوهشی نیز کنگره‌های ملی و
بین المللی است
  در این مقالات آرای فلاسفه حکیمانی
چون  ، فارابی ، ابن سینا ، امام محمد
غزالی،  صدرالدین قونوی
 جلال الدین دوانی ،  وصف ایدین ارموی در ابوابی
 چون قوه خیال عالم مثال و نیز
نظریه‌های چون نظیره تقلید یا همان نظریه مشهور میمزیس
مارد بحث و تامل قرار گرفته است همچنین مفهوم شناسی واژه هنر در متون پهلوی و
روستایی و نیز مقالاتی درباره
 فلسفه معماری به ویژه مبتنی بر هندسه
مقدس در کنار نقد آرای کسانی چون الک گرابار و ریچارد اتینگهاوزن
چرا ز چگونگی عیسی  علیه السلام  و بودا را بنیاد ظهور هنرهای تجسمی در فرهنگ
های مسیحی و بودا و فقدان این
 راز گونگی در زندگی پیامبر اسلام صلی
الله  را عامل فقر و فقد  هنر های تجسمی در هنرهای اسلامی می دانند