فلسفه سیاسی (ازکتاب فهم فلسفه) چ1 شمیز

فلسفه
سیاسی به تحلیل از چگونگی اداره
و سازماندهی جوامع پرداخته و حکومت
و نظام اجتماعی را از منظری اخلاقی 
ارزیابی میکند
همچنین ، روابط متقابل منایب میان نهاد های مختلف از بک سو و صاحبان اقتدار
دولتی از سوی دیگر برسی می کند
کتاب فلسفه سیاسی ، به سبک گویا و قابل فهم و با پرهیز از هرگونه پرگویی به
چند مسئله
اصلی فلسفه سیاسی می پردازد :
با نگاهی تاریخی به نظریات سیاسی فیلسوفان یونان در باره این موضوع آغاز کرده
و در ادامه به مکاتب
و رویکرد های اندیشمندان حوزه سیاست می پردازد
این کتاب هم می تواند کتاب درسی باشد و هم برای ورود به حوزه فلسفه سیاسی متنی

خودآموز به شمار می رود .  روش آموش آن
نیز می تواند الهام بخش اساتید این رشته باشد