فلسفه اجتماع (مقالاتی درباره انحطاط) چ3شمیز

والتر
لیپمن در این اثر به مباحث مهمی همچون انقلاب داخلی در دموکراسی ها، افکار عمومی
در جنگ و صلح، مردم و رای دهندگان، چیستی منافع عمومی، رای دهندگان و قوه مجریه،
لیبرالیسم و ژاکوبنیسم، نمونه انقلاب، و تعلیم و تربیت دموکراتیک پرداخته است.