در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران چ3/4وزیری شمیز 870000 ریال

این
جلد، برنامه درسی مدارس از منظر خطوط اصلی فلسفه تعلیم و تربیت توجه کرده است.
از همین رو، باید آن را رویکردی فلسفی به برنامه درسی تلقی کرد و تعبیری چون
فلسفه برنامه درسی را برای آن مناسب دانست. در اثر حاضر، با تکیه بر اهداف،
مبانی و اصول تعلیم و تربیت، به نحوی که در مجلد نخست ترسیم شده است، نخست اساس
و اهداف برنامه درسی با رویکردی فلسفی برای دروس مختلف تعیین شده و پس از آن این
اصول و اهداف برای سه درس اصلی تاریخ، علوم و ریاضی به کار گرفته شده است. سپس،
با توجه به دو جنبه سنت گرایی تحولی و واقع گرایی سازه گرایانه، اصول مربوط به
محتوا، یادگیری، آموزش و ارزشیابی درباره هر یک از این دروس تعیین شده است.