صد سال شعر آلمانی زبان(شمیز)چ1

صد
سال شعر آلمانی زبان
شعر پویا و متنوع  آلمانی زبان هم، مثل
شعر هر سرزمین دیگری، گرایش ها، منش ها و دلمشغولی های خاص خود را دارد و آشنایی
با آن از سرچشمه زبان اصلی بسیار ضروری است- شعری جذاب و همزمان آموزنده و شوق
انگیز که، با عرضه کردن نمونه های درخشان شعر اندیشمند، بیش از شعر سایر زبان
ها، وامدار فلسفه است وبا بسیاری از پیشرو ترین جنبش های زمانه نیز هم آواست.
گزینه حاضر، روند صد سال اخیر آن را در کشورهای آلمان ، اتریش و سوئیس در شعر
چهل تن از شاعران بر جسته امروز بادیدگاه ها،سبک ها و لحن های نشان می دهد، طبعا
هر یک از شاعران، زبان و نگاه ویژه خود را دارد که در ترجمه نیز به بازآفرینی آن
توجه شده است. با توجه به نیاز فارسی زبانان به آگاهی از شعر زنده امروز، تاکید
بیشتر این کتاب نیز بر معرفی شاعران زنده هم روزگار ما بوده است. بیش از بیست و
پنج چهره از شاعران کتاب نخستین بار به ایرانیان معرفی می شوند و بسیاری از
شاعران جوان، متولد دهه های پایانی قرن بیستم و از صدا های رسای شعر سده بیست و
یکم به شمار می روند. این گزینه دو زبانه به سفارش ناشر برای آشنایی بیشتر با
شعر جهان تهیه شده و مترجم آن را از میان ده ها اثر برای خوانندگان حرفه ای و
عادی شعر جهان در ایران برگزیده است. نیمی از شاعران«پرندگان دریایی دو صدایی می
خوانند» با مترجم در روند ترجمه و گزینش شعر های خود همکاری داشته اند.