شاهکارهای هنر ایران چ7 رحلی زرکوب 1000000 ریال

شاهکارهای
هنر ایران از بهترین آثاری است که در شناساندن انواع هنر ایران- به جز معماری-
نگاشته شده است. نویسنده پرآوازه آن پیش از این کتاب اثر سترگ خود سیری در هنر
ایران را منتشر ساخت که هنوز به جامعیت آن تحقیقی در هنر ایرانیان صورت نگرفته
است. کتاب حاضر به طور فشرده، اما جامع به تاریخ هنر کشور ما و تطور آن تا عصر
صفوی پرداخته و بسیاری از جلوه های جمال هنر ایرانی را نمایانده است. این کتاب
برای علاقه مندان به هنر و تاریخ و صنایع و فنون و حرفه های رایج در ایران می
تواند به یک سان سودمند باشد.