مسافرت به ارمنستان و ایران چ2 شمیز

پیر
ژوبر (1847_1779) دیپلمات دانشمند و شرق شناس مترجم سیاستمدار و سیاح فرانسوی و
مشاور مخصوص ناپلئون در امور مربوط به ران ممالک عرب و عثمانی بود او زبان های
شرقی را نزد سپلوستر دوساسی و دیگر استادان مدرسه السنه شرقی پاریس آموخته
بود
این کتاب شرح ماموریت پر ماجرای او به ایران است که در خلال سال های 1805 تا
1807 واقع شد و ه ف از آن جلب حمایت و اتحاد 
تحعلی شاه قاجار با دربار ناپلئون بود و به متعاهدی فینکن اشتاین(27
آوریل 1807) میان ایران و فرانسه انجامید