امتحان اصلی (داستان های معلم دوست داشتنی ما/3)(پرنده آبی) چ1 شمیز

دانش
آموزان خانم سارا جین هارتول در تمام طول سال سخت کار کرده اند، چیزهای زیادی
یاد گرفته و از کارهای کلاس لذت برده اند. با داشتن معلم خوبی مثل خانم هارتول
مگر می شود کسی لذت نبرد؟ اما حالا موقع امتحان اصلی است و دانش آموزان دلشوره
دارند. دانش آموزان خانم هارتول باید درس آخر و مهم خود را یاد بگیرند که ...
.
جولی دانبرگ در کلرادوی امریکا آموزگار است و برای کودکان کتاب می
نویسد.
جودی لاو در کارولینای امریکا زندگی می کند. او در رشته هنر تحصیل و کتاب  های بسیاری برای کودکان تصویرگری کرده است.