آدم برفی نقاش (پرنده آبی) چ1 شمیز

ادم
برفی یک شب در خواب دید که مناظر زیبای تابلو برفی اش جان گرفته اند.پرنده ها
آواز می خواندند.خوشه های گندم،طلایی،گل های زرد وارغوانی ودشت،سبز شده بود...