آقای موش کور خانه نیست (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

دو
سنجاب توی راهروی پایینی به راه افتادند،اما هیچ کس نفهمیداقای موش کور کجا غیبش
زد.اقای موش کور خندید. از خنده اش سبیل هایش لرزید.