آقای کارآگاه فیل به دنبال کلاه گیس (پرنده آبی) چ1 شمیز

آقای
کارآگاه فیل با خودش فکر کرد:
«عجب! اینم نشد! پس چی شد؟ یعنی کلاهگیس پیش
کیه؟» بعد بلند گفت: «ببخشید، اشتباه شد!» این طرف
و آن طرف جنگل را نگاه کرد و پاورچین رفت و دوباره
مشغول گشتن شد..