آشتی و آش تی (داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی) چ1 زرکوب رحلی 360000 ریال

شیر
شاه که مردم کشورش گرسنه مانده اند از پادشاه سرزمین همسایه تقاضای کمک می کند
اما نه تنها این تقاضا پذیرفته نمی شود بلکه پادشاه به سرزمین شیر شاه حمله می
کند....