فاتحان (داستان های صلح و دوستی)(پرنده آبی) چ1 زرکوب خشتی 320000 ریال

در
این کتاب داستان ژنرالی
را میخانید ک بر تمام کشور ها پیروز شده است جزیک کشور بسیار کوچک
او سرانجام به این کشور نیز حمله می‌کند اما کشوری که ارتش ندارد
در برابر نیرو های دشمن چگونه از خود دفاع میکند ..؟