عمو آلبرت و سیاهچاله (کودک و نوجوان) چ2 شمیز

عمو
آلبرت دانشمند و برادرزاده اش، گدانکن، دوباره به جهان حباب فکر می کنند تا
تعدادی از عجیب ترین واقعیت های علمی را بررسی کنند.
به همراه دو پژوهشگر ما، نگاهی به جهان منفجر شونده، فضای ژله مانند، سیاه
چاله های همه چیز خوار و زمان سرعت گرفته بیندازید و ببینید که نور هم زرد است و
هم آبی و هم قرمز؛ مسیری که مستقیم به روی خود باز می گردد، مترهای نواری را
وقتی به طبقه پایین می برید کوتاه تر می شوند؛ و این که همه ما از غبار ستارگان
تشکیل شده ایم؛ فقط فراموش نکنید که فاصله خود را با سیاهچاله حفظ کنید!