loader-img
loader-img-2

علی بابا (فریب چهل دزد) (آوای روزان)(کمیک) چ1

علی
بابا مرد فقیری که از راه
هیزم فروشی امرار معاش میکند
با یک غار مخفی مواجه می شود
که چهل نفر دزد گنجینه های قیمتی خود را در آن پنهان کرده اند
او روش ورود به غار را پیدا میکند
و تصمیم میگیره اموال را برای خود برداره ، اما وقتی که همسر علی بابا
ترازویی قرض میگیرد تا ثروت
تازه یافته شان را وزن کند
راز ان ها برملا می شود
آیا علی بابا می تواند ثروت خود را
حفظ کند ..؟
با اینکه راهزنان از او انتقام میگیرند