لاسمور در تپه ی جنیان (دنیا خانه ی من است)(پرنده آبی) چ1شمیز خشتی 200000 ریال

لاسمور
هم مثل بیشتر ایرلندی ها میدانست که اگر جنیان از کسی خوششان بیاید اورا خوشت
بخت میکردند اما اگر از او خوششان نمیآمد