گنج بزرگ کوه یخی(بچه های آبی)(پرنده آبی)چ1 شمیز رحلی

  من یک دزد دریایی  راست راستکی هستم برای همین به یک دستیار
نیاز دارم
که بتواند دستورات مرا مو به مو اجرا کند به زودی دستیارم از راه رسید و آن
وقت می توانم صاحب گنج
کوه یخی شوم . صبر کنید ببینم ! انگار اشکالی پیش آمده . پس این دستیار چرا
این طوری است ..