loader-img
loader-img-2

مادر بزرگ (آوای روزان) چ1 شمیز

اما
در آن لحظه که داشت به او نگاه میکرد، حقیقت را فهمیده بود آنرا درب جنسی ای
که  در چشمهای او برق میزد میدید در
پوزخند کج روی لب هایش و این حقیقت چنان نیرومند و هولناک بود که جو بر خود
لرزید مادربزرگ خبیث بود واردن 12 ساله خوشحال نیست این پدر مادری ثروتمند و بی
توجه دارد مادربزرگی نفرت‌انگیز به طرز وحشتناکی بدجنس نگاه مادر بزرگ مانند
نگاه انسانی درنده است جو فکر می‌کنند برای اخذ نقشه های ناخوشایندی کشیده است.