لوئی پاستور (گردونه تاریخ) (پرنده آبی) چ5 شمیز

 آنچه در مجموعه گردونه تاریخ می آید گوشه هایی
است که واقعیت های تاریخی و اعمال و افکار و تخیلات انسان‌ها که خوب یابد و
مستقیم یا غیرمستقیم به سیر تحولات سرزمینها و جوامع گوناگون تاثیر نهاده است
هدف این مجموعه نحوه توزیع و تشبیه فنی و تحویل رویدادهای که بیان چگونگی و
وقایع و توصیف چهره های تاریخی با زبان ساده اما مستند و تفکر برانگیز است به
صورتی که به خصوص برای جوانان و نیز بزرگسالان سودمند و سرگرم کننده باشد.