loader-img
loader-img-2

قارنیا قونی (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 650000 ریال

قارینا
قونی یعنی بیماری.. یک بیماری که بزرگ ترها به ان می گویند سرطان... قارینا قونی
به جز بیماری، یک قصه است. قصه ی شجاعت یکی شان، هر دو روز های سختی را می
گذرانند. اما با کمک گرفتن از شوخی و خنده، نشان می دهند بچه ها از همه چیز قوی
تر هستند، حتی از سرطان...