قاتل یک روح است (پرنده آبی) چ1 جیبی زرکوب

قتل هایی با امضای یک روح، جسدی که ناپدید می شود.. دلهره و ترس، دهکده کوچک است سنت آنسل را که از قرن ها پیش دچار نفرینی شوم شده، در برگرفته است.  به تدریج که افسانه عجیب و باورنکردنی فونژاک،به تایید میرسد، سردرگمی بازرس مین یار نیز بیشتر می شود. اما خوشبختانه نستور، خواهر زاده باهوش او در کنارش است و تصمیم می گیرد نقاب از چهره این روح بردارد.