من چه قدر قوی هستم ؛ج2 (قصه های روزی روزگاری گرگی)(پرنده آبی)چ1 شمیز

گرگ
بدجنس غذای مفصلی می خورد و راه می افتد. توی جنگل به هر کسی می رسد تیکه ای می
پراند و می پرسد: کی از همه قوی تره؟
او این سوال را از خرگوش کوچولو و هفت کوتوله و... می پرسد: تا آخر سر یک جواب
دندان شکن می گیرد.