مهمان ماه (کودک) (شمیز) چ2

ین
کتاب یکی از آثار برگزیده ای است که نویسندگان و تصویر گران ایرانی در نخستین
دوره مسابقات
قصه نویسی و تصویر گری برلی کودکان پدید آورده اند در این مسابقه که با حضور
بیش از 700 قصه
نویس و 150 تصویر گر برگزار شد ؛ 14 اثر بر گزیده شدند امیدواریم این تجربه
ارزنده که به شکوفایی
و پویایی بیشتر نویسنگان و هنرمندان عرصه کتاب کودک منجر شده در آینده افق های
تازه ای پیش روی
کتاب کودک بگشاید .