اسطوره شناسی هنر چ3 شمیز رقعی 300000 ریال

اسطورهها بازتاب روان مردمان باستاناند و هنر در این
عصر از آنجا بردمیده است که روان آدمی را تسلی دهد.
از این راه، میتوان مرجع این هر دو را یکی انگاشت و یا
حتی گامی پیشتر رفت و هنر را زبان بیان اسطورهها
پیش از اختراع نوشتار دانست.
این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به
هنر منتهی میشود، در حالیکه گاه هم از هنر آغاز شده
و به اسطوره منتهی میشود. گاه در پی آن برمیآید که
روایت اسطورهای پس و پشت یک اثر هنری را کشف کند
و گاه بر آن میشود که مشخص کند یک روایت اسطورهای
چگونه در قالب یک اثر هنری متجلی میشود اسطورهها بازتاب روان مردمان باستاناند و هنر در اینعصر از آنجا بردمیده است که روان آدمی را تسلی دهد.از این راه، میتوان مرجع این هر دو را یکی انگاشت و یاحتی گامی پیشتر رفت و هنر را زبان بیان اسطورههاپیش از اختراع نوشتار دانست.این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و بههنر منتهی میشود، در حالیکه گاه هم از هنر آغاز شدهو به اسطوره منتهی میشود. گاه در پی آن برمیآید کهروایت اسطورهای پس و پشت یک اثر هنری را کشف کندو گاه بر آن میشود که مشخص کند یک روایت اسطورهایچگونه در قالب یک اثر هنری متجلی میشود