اما فردیناند این کار را نکرد (پرنده آبی) چ4 شمیز وزیری 150000 ریال

داستان
اما فردیناند این کار را نکرد  که طی
جنگهای داخلی اسپانیا
نوشته شده است  قدرت سیاسی یک کتاب
تصویری را به نمایش
میگذارد و پیام آور صلح برای مخاطب کم سال خویش است.