اما فردیناند این کار را نکرد (پرنده آبی) چ4 شمیز وزیری 150000 ریال