یک چیزی زیر تخت من است (کودک) چ1 شمیز خشتی

یک
چیز زیر تختم است .دارد آن زیر جیرجیر می کند.از تختم پایین می آیم . زیرش را می
گردم .چیزی نیست .فکر کنم از من می ترسد .خودش را نشان نمی دهد.....