جامعه شناسی کاریزمای ملی فروپاشی... چ1 شمیز رقعی 1500000 ریال

ماهیت
کاریزما به گونهای است که نه نسبتی با سازمان و نهادهای دیوانسالارانه دارد،
نه
ارتباطی با اقتصاد و کارهای اقتصادی. جایگاه کاریزمایی مستلزم ایثار، بیتوجهی
به دنیا
و بهویژه عمل در حیطهای ورای سنت و عقلانیت معمول و مألوف است.
در کتابی که در دست دارید، فرایند شکلگیری کاریزما بررسی میشود؛ اینکه
چگونه
به وجود میآید و تحت چه شرایطی مردم گرد رهبر کاریزماتیک جمع میشوند و به
او
خصلتهای کاریزمایی نسبت میدهند و مشتاقانه از او اطاعت میکنند.