تاریخ مختصر ترکیه چ1 شمیز رقعی 600000 ریال

فرایند
مدرنیزاسیون در ترکیه، از زمان شروع اصلاحات بنیادین در دربار عثمانی
ً (قــرن نــوزدهم) تا کنون در دورۀ اقتدار حـــزب عدالــت و توسعـــه،
صـــرفا از طریق
ارزیابی سیر تحول بسترهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن کشور قابل فهــم
خواهد بود.
ویژ گــــی برجستۀ پژوهــــش تاریخی کمــال هاشــم کارپات، روایتگر رخدادهـا
و
تحــــولات مهــم ایــن دوره و اندیشمنــد بــرجستــۀ علــوم اجتماعــی و
سیــاســت،
بــذل تــوجه او بــه جایگــاه دیــن در تکوین هویت و جامعۀ مدرن ترکی و
ارزیابی
تصمیمـات و اقدامـات پایهگــذار افکــار متــرقی در حکومت عثمـانی است؛
امری
که در تاریخنگاریها و پژوهشهای اندیشمنـدان نویــن ترکیــه چندان وا
کــاوی
نشده است. به عقیدۀ کارپات، ا کثــر مردم ترکیــه میــانهرو و واجد اندیشههــای
متــرقی و دموکراتیک هستنـد و صرف نظر از میزان تقید ظاهری به مناسک دین
مسلمــــاناند؛ به تعبیــر دیگــر در ترکیــه مفاهیمــی مثــل مدرنیسم،
دموکراسی و
اسلام در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند.