سفرهای شگفت آور اولیس (گردونه تاریخ)(پرنده آبی) چ4 شمیز

آن
چه در مجموعه ی گردونه ی تاریخ  می
آید  گوشه هایی است از واقعیت های  تاریخی و اعمال و افکار و تخیلات انسان ها که
خوب یا بد و مستقیم  یا غیر مستقیم، بر
سیر تحولات سرزمین ها و جوامع گوناگون تاثیر نهاده است.  هدف این مجموعه ، نه  توضیح و تشریح فنی و تبیین رویداد ها که بیان
چگونگی وقایع و توصیف چهره های تاریخی با زبان ساده اما مستند و تفکربرانگیز
است، به صورتی که به خصوص برای جوانان و نیز بزرگسالان سودمند و سرگرم کننده
باشد.