سفرنامه های سهام الدوله بجنوردی چ1ش

سهام
الدوله بجنوردی از رجال منتغذ عهد ناصری به علت قدرتی که در تامین امنیت گرگان و
شمال غربی خراسان داشت مورد توجه اولیای حکومت و اشخاص سرشناس و نیر ماموران
کشورهای خارجی بود
کتاب حاضره به شرح مسافرت‌های سهام الدوله به تهران و مکه معظمه و اروپا از
زبان خود او اختصاص دارد و حاوی اطلاعاتب دقیق و گدیا و جالب نظر از وضعیت مملکت
و مملکتداری و شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم در آن دوران است