سفرنامه در ایران و شرق دور(گیاهان داروئی

AMOENITATUM
EXOTICARUM
POLITIC0 -PHYSICO -MEDICARUM
FASCICULI V,
VARIAE RELATIONESOBSERVATIONES 
&  DESCRIPTION
RERUM PERSICARUM