راه فرو بسته چ3 شمیز

کتاب حاضر بخش دوم آگاهی و جامعه است که در سال 1369 با ترجمه همین مترجم از سوی همین ناشر منتشر شد و در سال 1370 برنده جایزه کتاب سال گردید. هرکس بخواهد به ریشه های فکری و تاریخی تصوراتی برسد که زاویه دید بشر را نسبت با به جهان تعیین کرده و اندیشه ما را به قالب کنونی ریخته وصلح و جنگمان را موجب شده است از معالمه سه بخش این کتاب بی نیاز نخواهد بود.