شهر و جنسیت چ2 شمیز رقعی

هلن
جارویس و همکاران  او در کتاب شهر و
جنسیت کوشیده اند به ترکیب نظام مند دو حوزه مطالعات شهری ومطالعات جنستی، که بر
یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بپردازند. کتاب می کوشد تا رابطه متقابل شهر و جنسیت
را در حوزه مختلف نشان دهد. بدین منظور نویسندگان سعی کرده اند تا با استفاده از
مفاهیم ترکیبی شیوه نگرش نوینی به پدیده های اجتماعی در فضای شهری را مطرح کنند
و مهارت های مربوط به تفکر بازتابی را در خواننده توسعه دهند.