سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی چ1 شمیز

سه
گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی، که محصول بررسیهای گسترده برانیسلاو
مالینوفسکی، پژوهشگر ارزنده سده بیستم، است، دریچه ای برای آشنایی با آداب و
رسوم در جوامع بدوی بر روی خواننده علاقه مند می گشاید.
در این تحقیق، علاوه بر طرح مباحثی در زمینه جنایتها و آداب و رسوم انسانهای
ابتدایی، زمینه هایی برای آشنایی با موضوع های دیگری فراهم آمده است، از قبیل
اقتصاد ملانزیایی و نظریة کمونیسم ابتدایی، تبادل دوجانبه با نظام دوبخشی،
قانونگذاری در اعمال مذهبی، قوانین مربوط به ازدواج، تعریف انسان شناختی قانون،
اختیارات ویژه قانونی، جنایات و مکافات در جوامع بدوی، جادوگری و خودکشی،
کشمکشها میان نظام های مختلف قانون، عوامل پیوند اجتماعی در قبیلهای ابتدایی،
نقش اسطوره های مربوط به اصل و تبار، اسطوره های مرگ و أغاز دوباره عمر، اسطوره
های جادو، شکار ارواح در دریاهای جنوب و...، که دیدی تازه به خواننده می بخشد.