سیر تمدن چ5 زرکوب وزیری

کتاب
سیر تمدن آیینهای تمام نما از سرگذشت انسان است که می تواند بهترین یادگار برای
امروزیان به حساب آید تا در آن گذشته خویشتن را به نیکی بنگرند. نویسنده در این
کتاب. تمدن را مجموعة آداب و اعمالی می داند که انسان ها از پدران خود می آموزند
تا به فرزندان خویش انتقال دهند. او منظور اصلی خود را از نگارش این کتاب فراهم
آوردن همه اطلاعاتی می داند که امروز در باره اصل و پیدایش تکامل انسان در دست
است. کتاب از نخستین سپیده دم تاریخ و حیات انسان -یعنی از لحاظه ای که آدمی
برای رفع نیازهای خود از غار تنهایی خویشتن قدم به طبیعت بیرون گذاشت تا برای
زنده ماندن به کشمکش دائمی با مرگ روی آورد- تا غروب آن – هنگامی که گروهی عرصه
دریا ها  را در نور دیدد و در آن سوی
ساحل  ها پا بر خشکی  نهادند و تمدن  امریکا 
را پی افکندند – را در بر دارد . نویسنده در این سیر و سیاحت،  هنگام ورود از منازل  تمدن 
و کوره راه ها و پیچ و خم های فراوان آن ،  خاطراتی 
جذاب و شنیدنی  برای خوانندگان به
ارمغان آورده است و در به یاداوری  هر
آنچه  بر انسان  گذشته 
است  جانب هیچ گروهی را فرو نمی
نهد؛ چه انسان های  غارنشین  چه 
هندوان و بوداییان و چه مصریان و چینیان و افریقاییان و...