ظهور و سقوط قدرت های بزرگ چ5 زرکوب رقعی 1000000 ریال

در
این کتاب مقولات نظامی و اقتصادی در ترکیب و تعامل با یکدیگر بررسی می شود و
تحلیل و تفسیری استراتژیک عرضه میگردد که خواندن آن بسیار سودمند است و دریچه
هایی تازه بر خوانندگان می گشاید.
از نویسنده کتاب نقل شده که او از اینکه کتابی علمی و دانشگاهی با چنین
استقبالی روبه رو شده تعجب کرده أسمته. علت این امر شاید اطلاعات و آمار بقیق و
تحلیل های عمیق و جناب کتاب باشد که بدون جانبداری و وابستگی های ایدئولوژیک،
مجموعه ای غنی از آگاهی های تاریخی را در اختیار خواننده می گذارد و مسیر جریان
های تاریخی- سیاسی را برای او روشن میکند.