نظریه امر الهی آدامز(شمیز)چ1

رابرت  مری‌هیو آدامز  یکی از مدافعان ابتنای اخلاق بر دین است برای
رفع اشکالات نظریه های سابقه  امر الهی _
در جدیدترین تقریرش  از این نظریه _ با
تفکیک مباحث  معناشناختی از مباحث
متافیزیکی محدود کردن  نظریه اش به قلمرو
لزوم اخلاقی حقیقت و درستی و نادرستی اخلاقی_ و معنای آن ها_ را وابسته به
موافقت و مخالفت با  اوامر الهی میداند
تبیین و از  حقیقت خوبی نیز تبیین دینی
بدون استفاده از نظریه امر الهی است و در این زمینه از نظریه شباهت به‌خدا دفاع می
کند در این کتاب با شرح زوایای دیدگاه 
آدامز و  مقایسه ای کوتاه با
دیدگاه های اندیشمندان اسلامی معاصر به برخی اشکالات نظریه آدامز اشاره می شود
آدامز از این  حیث که غایت اخلاق را
خداوند می داند نظریه دینی قابل توجه ارائه کرده است ولی هنگامی که سوال از
منابع نگرشهای اخلاقی ماطرح می شود به نظر می رسد نمی توان پاسخی الهیاتی به
مسئله دهد مگر آنکه به  برخی لوازم تن
دهد که خود از آن دوری می جوید.